Algemene Voorwaarden

1.Van Goor Schuurman Notarissen B.V. te Wierden, gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Van Goor Schuurman Notarissen” is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt: de uitoefening van een notariskantoor inclusief alle aanverwante activiteiten.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes zijdens Van Goor Schuurman Notarissen alsmede op iedere overeenkomst die Van Goor Schuurman Notarissen aangaat. Een opdrachtgever of andersoortige klant in de ruimste zin van het woord, hierna gemakshalve geduid als “Klant”, die gebruik maakt van de diensten van Van Goor Schuurman Notarissen sluit uitdrukkelijk een overeenkomst met Van Goor Schuurman Notarissen en derhalve niet met de individuele ingeschakelde medewerkers. Art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Een overeenkomst tussen Van Goor Schuurman Notarissen en de Klant komt tot stand door een opdrachtbevestiging van de zijde van Van Goor Schuurman Notarissen, dan wel door een begin van uitvoering van de overeenkomst in de ruimste zin van het woord.

3.Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, worden zij geacht op alle navolgende overeenkomsten tussen Van Goor Schuurman Notarissen en de Klant van toepassing te zijn. De Klant is bekend dat Van Goor Schuurman Notarissen uitsluitend onder toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden wenst te contracteren en stemt door ondertekening van een overeenkomst in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op navolgende overeenkomsten.

4.Het staat Van Goor Schuurman Notarissen vrij bij de uitoefening van een overeenkomst met een Klant derden in te schakelen. Van Goor Schuurman Notarissen bedingt de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden mede ten behoeve van deze derden. Voor zover vereist kunnen de door Van Goor Schuurman Notarissen ingeschakelde derden een zelfstandig beroep op de onderhavige algemene voorwaarden doen jegens een Klant. De Klant machtigt Van Goor Schuurman Notarissen tevens om namens haar derden in te schakelen voor zover vereist. De Klant vrijwaart Van Goor Schuurman Notarissen tegen rechtsvorderingen en aanspraken van derden.

5.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de algemene voorwaarden van Van Goor Schuurman Notarissen zijn van toepassing.

6.Indien één of meerdere (gedeelten van) bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige (gedeelten van de) bepalingen onverminderd in stand blijven. Van Goor Schuurman Notarissen en de Klant zullen in dat geval in onderling overleg een nieuwe (gedeeltelijke) bepaling formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de onverbindende (gedeeltelijke) bepaling, maar waarbij geen sprake is van onverbindendheid.

7.Van Goor Schuurman Notarissen zal de op haar rustende verplichtingen naar beste inzicht en vermogen nakomen. Op Van Goor Schuurman Notarissen rust echter te allen tijde enkel een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Van Goor Schuurman Notarissen heeft overeenkomstig de eisen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Een afschrift van de betreffende polisvoorwaarden ligt ter inzage bij Van Goor Schuurman Notarissen op kantoor en kan desgevraagd de Klant worden toegezonden. De aansprakelijkheid zijdens Van Goor Schuurman Notarissen is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat op basis van deze verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Voorts is de aansprakelijkheid zijdens Van Goor Schuurman Notarissen beperkt tot de directe schade. Van Goor Schuurman Notarissen is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten, gemiste kansen en andersoortige gevolgschade, zulks in de ruimste zin van het woord. Zulks is slechts anders indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Van Goor Schuurman Notarissen. De onderhavige aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor schade voortvloeiende uit de omstandigheid dat Van Goor Schuurman Notarissen haar diensten al dan niet ten onrechte heeft geweigerd.

8.Een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatig handelen kan Van Goor Schuurman Notarissen niet worden aangerekend indien sprake is van overmacht. Eventuele schade voortvloeiende uit een overmachtssituatie komt derhalve niet voor vergoeding door Van Goor Schuurman Notarissen in aanmerking. Onder overmacht wordt – naast de daaraan in de wet, literatuur en jurisprudentie toegekende betekenis – mede verstaan de situatie dat Van Goor Schuurman Notarissen zich geconfronteerd ziet met een annulering, niet-tijdige nakoming of andersoortige tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen zijdens een door haar ingeschakelde derde. Tevens wordt onder overmacht verstaan technische storingen in de door Van Goor Schuurman Notarissen gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, netwerken, databanken en andersoortige hulpmiddelen welke zijn benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant.

9.Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Van Goor Schuurman Notarissen voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de Klant en Van Goor Schuurman Notarissen schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor extra benodigde werkzaamheden, door Van Goor Schuurman Notarissen te bepalen, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

Voor zover niet een opdrachtbevestiging van de Klant is ontvangen wordt het verzoek tot het opmaken van een concept-akte geacht een opdracht aan Van Goor Schuurman Notarissen te zijn.

Het ontvangen van een koopovereenkomst waarbij Van Goor Schuurman Notarissen als passerende notaris wordt vermeld wordt geacht een opdracht van koper en verkoper aan Van Goor Schuurman Notarissen te zijn.

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Van Goor Schuurman Notarissen verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon wordt deze opdracht geacht eveneens door deze natuurlijke persoon te zijn verstrekt. De natuurlijke persoon staat in dat geval in voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Van Goor Schuurman Notarissen behoudt zich het recht voor om (uur)tarieven jaarlijks aan te passen.

Nota’s van afrekening bij levering en hypotheken dienen uiterlijk 48 uur vóór het passeren van de akte op de door Van Goor Schuurman Notarissen aangegeven bankrekening te zijn ontvangen. Voor declaraties geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders wordt overeenkomen. Bovengenoemde termijnen zijn uitdrukkelijk fatale termijnen. Bij overschrijding van een (betalings)termijn raakt de Klant derhalve onmiddellijk van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

Bij langlopende opdrachten heeft Van Goor Schuurman Notarissen de bevoegdheid om tot tussentijdse declaratie over te gaan, welke tussentijdse declaratie met de uiteindelijke declaratie zal worden verrekend.

De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen jegens Van Goor Schuurman Notarissen wegens enige door laatstgenoemde (vermeend) verschuldigde, doch (beweerdelijk) uitgebleven prestatie.

Van Goor Schuurman Notarissen is gerechtigd betalingen door of namens de Klant naar eigen inzicht toe te rekenen, ongeacht een eventueel door de Klant opgegeven bestemming. Betalingen door of namens de Klant strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, proceskosten etc. en tot slot tot voldoening van de verschuldigde hoofdsom.

10.De dienstverlening van Van Goor Schuurman Notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat kader kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Volgens de wet mag Van Goor Schuurman Notarissen de betrokkene niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

Van Goor Schuurman Notarissen accepteert geen betalingen in contanten dat een bedrag van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) in euro’s of in een andere valuta te boven gaat.

11.Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder deze voorwaarden. Van Goor Schuurman Notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de Klant te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij Van Goor Schuurman Notarissen gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de Klant en Van Goor Schuurman Notarissen anders is overeengekomen.

12.De Klant verleent Van Goor Schuurman Notarissen toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon, email, internet etc. De Klant is bewust van het risico van moderne communicatiemiddelen en aanvaardt dit risico bij volle bewustzijn wegens het gemak en de snelheid waarmee langs deze weg gecommuniceerd kan worden. Voor zover vereist en mogelijk stemt de Klant ermee in dat rechtshandelingen en de totstandkoming van overeenkomsten tevens elektronisch kunnen geschieden.

13.Voor zover Van Goor Schuurman Notarissen persoonsgegevens verwerken, is de Klant daarvoor de “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(“AVG”). Van Goor Schuurman Notarissen zal de persoonsgegevens slechts verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden om de overeenkomst met de Klant te kunnen nakomen. De persoonsgegevens die door Van Goor Schuurman Notarissen worden verwerkt zijn alleen de gegevens die de Klant aan Van Goor Schuurman Notarissen heeft verstrekt.Van Goor Schuurman Notarissen zal in haar hoedanigheid van bewerker van persoonsgegevens zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bewerkingsovereenkomst. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens, teneinde de Klant in staat te stellen de voor haar als verantwoordelijke uit de AVG voortvloeiende verplichtingen na te komen. De Klant en Van Goor Schuurman Notarissen zullen daartoe, indien dat noodzakelijk is, een door Van Goor Schuurman Notarissen opgestelde aanvullende bewerkersovereenkomst sluiten.

14.Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht die onder meer een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als bedoeld in de AVG en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. In het geval dat er onverhoopt een beveiligingslek, beveiligingsincident of datalek optreedt, zal Van Goor Schuurman Notarissen per omgaande de betrokken Klant informeren en alle vereiste maatregelen treffen. Van Goor Schuurman Notarissen B.V.zal de betrokken Klant zo volledig mogelijk informeren met betrekking tot de opgetreden beveiligingslek, het beveiligingsincident of de datalek.

15.Van Goor Schuurman Notarissen is bevoegd met onmiddellijke ingang de overeenkomstte beëindigen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Van Goor Schuurman Notarissen heeft alsdan wel recht op betaling van de tot dusver bestede tijd en gemaakte kosten.

16.Op de rechtsverhouding tussen Van Goor Schuurman Notarissen en de Klant is – naast de onderhavige algemene voorwaarden – uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

17.Voor wat de privacyverklaring betreft wordt verwezen naar de website van Van Goor Schuurman Notarissen: www.vangoorschuurman.nl.